Vensterscholen


Vensterscholen

Ruimtelijke vertaling van een brede educatieve gedachte

 

Auteur: Pablo Collette, Ton Verstegen & Marcel van Winsen

Jaartal: 2001

Uitgever: NAi uitgevers

ISBN: 90-5662-209-9


Het Nederlands Architectuur Instituut uit Rotterdam heeft een speciaal boek uitgegeven over de scholenbouw van vier Vensterscholen: Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk, Hoogkerk, Oosterpark en Vinkhuizen. In dit boek wordt toegelicht waaruit concreet de vernieuwing van de Vensterschool bestaat in vergelijking tot de 'traditionele' school. Daarbij wordt ingegaan op de historische en stedenbouwkundige situatie, het totstandkomingsproces en de financiële randvoorwaarden. De uiteenlopende architectonische visies op schaal, kleur en sfeer worden toegelicht, evenals de gebruiks- en beheersaspecten van de nieuwe gebouwen.

De Vensterschool is in 1995 in Groningen ontstaan. De gemeente Groningen streeft ernaar dat over enkele jaren elke stadswijk een Vensterschool heeft. In totaal zal Groningen dan vijftien Vensterscholen tellen.

Kenmerk van de Groninger Vensterschool is het bijeenbrengen en integreren van allerlei voorzieningen voor de jeugd van 0 tot 15 jaar en hun ouders, meestal in één gebouw. Daarbij gaat het om het basisonderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang, buitenschoolse opvang, sport, muziek, de bibliotheek, sociaal cultureel werk, het consultatiebureau of de GGD.